עיקרי המדיניות

חלוקה למתחמים

מיקום גיאוגרפי - חלוקת מתחמי הבינוי מתייחסת למיקום המתחם ביחס לדפנות וליבת המתחם.
דרכים חוצות - החלוקה המשנית מתייחסת לחיזוק ופתיחת הרחובות החוצים- הבורסקאי, המלאכה ואילות.
רשת רחובות פנימית - על מנת להשלים את רשת הרחובות באזור התעשייה חולקו המתחמים לפי הרחובות הקיימים, כאשר רחובות עתידיים נמצאים בשלמותם בתוך מתחם התכנון על מנת לאפשר את מימושם.

 

להורדת תכנית המדיניות המלאה

חלוקה למתחמים

מנגנון התכנית

זכויות בנייה - המנגנון מייצר לכל חלקה או פרוייקט מקודם תב"ע גמישה בה על פי השימושים המוצעים ניתן לקבל זכויות ונפחי בנייה שונים בטווח של 200%-600% ובגובה קומות משתנה.
בנק שימושים דינאמי - לכל מתחם ישנו בנק שימושים המתעדכן ככל שפרויקטים שונים מקודמים, באופן השומר על עירוב השימושים הרצוי ורף הזכויות המקסימלי.
מניעת שימושים לא רצויים – על אף שיתאפשר לנצל זכויות מתוקף תב"ע 250, בתכניות מקודמות חדשות לא ייכללו שימושי מלאכה כבדה ושימושים מזהמים.
שימוש מוביל - השימוש אשר מהווה את האחוז הגבוה ביותר מבין השימושים במתחם. נגזר מתוך זיהוי מוקדם של המרקם הסובב, המרקם הקיים וצורך כללי בתחום התכנית.

שימושים נוספים - השימושים הנלווים לשימוש המוביל בכל מתחם.
במסגרת אלה, ישנם 20% "שימוש פתוח", אותו תוכל החברה היזמית לבחור.
שימוש פתוח - יכול להיות כל שימוש שהחברה היזמית מוצאת לנכון לשלב בתכנית המוקדמת. שימוש זה יכול להיות זהה לאחד השימושים המוצעים בשימושים הנוספים או אחר - בכפוף לאישור מהנדס.ת העיר.
שימושים מתומרצים - קידום תועלות ציבוריות במסגרת תב"ע תעניק תוספת לזכויות הבנייה, גובה הקומות ותכסית הבינוי.
אחוז מקסימאלי לשימושי מגורים ותיירות- שימושים אלה, הנהנים מביקושים גבוהים מצד חברות יזמיות, הוגבלו. זאת במטרה לייצר תמהיל שימושים מגוון, ולאפשר היתכנות כלכלית למספר רב יותר של פרויקטים.  
זירוז כוחות השוק- לכל מתחם ישנו סל שימושים שיתחלק בשיטת 'כל הקודם זוכה'.
 

לחישוב זכויות